Legutóbbi frissítésünkkel összefüggésben az apaszabadsággal foglalkozunk.

1. Törvényi háttere.

A gyermek születése esetén az apát pótszabadság igénybevételére jogosult.

A gyermek születése esetén öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság illeti meg az apát, melyet kérésének megfelelő időpontban, de legkésőbb a szülést követő második hónap végéig a munkáltató köteles kiadni. A munkavállaló a pótszabadságra való jogosultságát köteles igazolni (eredeti születési anyakönyvi kivonattal), és nyilatkozni arról is, hogy valóban szülőként viszonyul a gyermekhez (pl. apa szülői felügyeleti jogát bíróság nem szünetelteti). A pótszabadság idejére a munkáltató az apa részére távolléti díjat fizet. A pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre. Ebből eredően viszont a távolléti díjon felül a munkavállalót esetlegesen megillető pótlékok és azok közterhei nem téríthetőek meg, azokat a munkáltató maga viseli. A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díjat és annak közterhét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon évente 4 alkalommal – március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig – kérelmezheti. A kérelmet a Magyar Államkincstárnak, az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez kell benyújtani. A Kincstár a benyújtási határidőt követő 15 napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolhatók el. Az apai pótszabadság sajátossága, hogy azt teljes egészében a munkavállaló kérése szerint kell kiadni. További sajátosság,hogy az apai pótszabadságot nem a tárgyévben kell kiadni, hanem a születést követő második hónap végéig. Ez a tárgyév végénél korábbi és későbbi időpont is lehet. Például, ha a munkavállaló november 1-jén lesz apa, úgy a neki járó 5 munkanap pótszabadság kiadását január 31-ig kérheti. Hasonlóan, az április 10-i gyermekáldás esetén nem december 31-ig, hanem június 30-ig igényelhető a szabadság. Amennyiben a munkavállaló a pótszabadságra jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy az előző munkáltatónál a pótszabadságot részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről az előző munkáltató a munkavállaló kérésére három munkanapon belül köteles igazolást kiadni. A munkáltatónak a pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás tartalmazza az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket.

2. Rendszer általi kezelése.

Az apaszabadság számfejtése a havi változó továbbfejlesztésével összefüggésben kiemelt kategóriába került azzal, hogy nevesített időadatként jelent meg és ezzel összefüggésben a fizetett távollétek algoritmusának is részévé vált. Ezzel megszűnt annak alapja, hogy direkt rögzítéssel kerüljön számfejtére. A mostani fejlesztés arra irányult, hogy ne csak a havi változó adatoknál közvetlenül lehessen az apaszabadság napot, órát rögzíteni. hanem a szabadság analitika rögzítőben minősített módon is lehessen az apaszabadság időt felvinni, ahonnan a rendes szabadság típussal azonos módon a havi változó adatok apaszabadság napba és órába is felírásra kerül ez szabadság típus. Ahhoz, hogy működőképes lehessen, ahhoz a pótszabadság kódszótár elemnél ügyféltől függetlenül azonos kódon szerepeljen az apaszabadság. Ennek teljesüléséhez a mostani frissítéssel 10-es azonosítón kihelyezésre került az apaszabadság (#P# rövid azonosítóval). Kérjük a már felvitt apaszabadság napot erre áthelyezni és a jövőben erre felvinni.