BS-BÉR2001 programfrissítés v2.0.1.74 PDF Nyomtatás E-mail

Hírlevél: 2009/10.

BS-BÉR2001 rendszer aktuális program verzió: 2.0.1.74

 Tisztelt Felhasználó!

Jelen hírlevelünk a munkáltatói SZJA elszámolást felvállaló munkáltatóknak készült. Kérjük a munkáltatói elszámolást vállaló ügyfeleinket, hogy lehetőségeikhez mérten még az áprilisi bérszámfejtés részeként számolják el az adókülönbözeteket, így több idő áll rendelkezésre a június 10-i elektronikus bevallás előtt az esetleges korrekciók rendezésére.

 

A most átadott program és adatbázis állapot az Adó- és Ellenőrzési Értesítő 2009. április 20-i, 4-5. száma alapján a következő fejlesztéseket tartalmazza.

Egyben jelezzük, hogy a munkáltatói feladatokat, és a 08M29 nyomtatvány kitöltési útmutatóját az APEH elnökének 8005/2009 (AEÉ 4-5.) Tájékoztatójában található meg, amely 2009.04.20-án került fel az APEH honlapjára.

 

http://www.apeh.hu/bevallasok/kontrolltaj/8005_209_taj.html

 

I. Kísérőjegyzék az 1-1 %-ról.

 

Az 1-1%-os nyilatkozatok kezelése

A munkáltatók 2009. május 20-áig kísérőjegyzékkel adják át az adóhatóságnak a dolgozók azon nyilatkozatait tartalmazó borítékot, amely nyilatkozatokban rendelkeznek az összevont adóalap utáni, a kedvezmények levonását követően fennmaradó, befizetett adójuk 1+1%-áról.

A magánszemély rendelkező nyilatkozatát, illetve nyilatkozatait - amennyiben a nyilatkozatok kezelésével a munkáltatóját bízza meg -legkésőbb 2009. május 10-éig adja át a munkáltatójának, hogy azok legkésőbb 2009. május 20-áig beérkezzenek az adóhatósághoz.

A rendelkező nyilatkozatot a munkáltató nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot annak ragasztási felületére átnyúló aláírással, sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban kell megküldenie az állami adóhatóság illetékes igazgatósága részére.

A kísérőjegyzéket két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a rendelkező nyilatkozatokkal együtt kell megküldeni az illetékes adóhatóságnak, a másik példányt a rendelkező nyilatkozat benyújtásának éve utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

A két példányban készített kísérőjegyzéknek tartalmaznia kell a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemély nevét, adóazonosító jelét, valamint az említett magánszemély aláírásával hitelesíti a boríték átadásának tényét.

A kísérőjegyzéken fel kell tüntetni a munkáltató nevét, adószámát. Többoldalas kísérőjegyzék esetén az oldalakat perjeles bontásban számmal kell ellátni, megismételve a munkáltató azonosító adatait is. A tételeket a borítékkal azonos sorszámmal kell ellátni. A kísérőjegyzék végén az összesen darabszámot és a munkáltató hitelesítését is szerepeltetni kell.

Ha több telephelye van a kifizetőnek, de központi a kifizetés, akkor főösszesítőt kell készíteni.

 

  I/1. Kísérőjegyzék az SZJA 1-1 %-nak felajánlásáról. Két változat áll a felhasználó rendelkezésére:

1.      változat: A listán minden személy megjelenik, akinek 2008. évről a munkáltatója készíti az adóbevallását. Azok a dolgozók akik rendelkezni akarnak az 1-1 %-ról, a boríték átadásakor aláírják a két példányban készülő listát. Ezt követően a munkáltató megsorszámozza a listát, és ezt adja be a borítékokkal együtt az APEH részére. Természetesen ezt a módszert nem kötelező választani, csak mint lehetőséget ajánljuk a nyilatkozatok kezelésének támogatására.

2.      változat: A listán azok a személyek jelennek, meg akiknek a nyilatkozat felvivőnél 1 vagy 2 nyilatkozatszám rögzítésre került.

 

 II. Felvitt kedvezmények nyomtatása. A program a felvitt kedvezmények ellenőrzését

szolgálja és az éves műveleteknél indítható. (A kedvezmények felvitelét a 2009/09. sz. hírlevelünkben már részleteztük.)

 

III. Éves adószámítás. A programfuttás előfeltétele a kiegészítő adókedvezmények felvitele.

A program futtatása előtt a feldolgozás éve: 2008. A rendszerbe való belépés napi dátuma 2008. 12. 31 legyen. Egy személyre vagy teljes körűen lehet lefuttatni. A program fő funkciója az éves adókülönbözetek megállapítása és az éves elszámolás kulcsszámainak kimutatása riport formában. A program másik funkciója a nem érvényesített családi kedvezmény összegeiről, valamint a jövedelemkorlát által behatárolt kedvezményekről történő tájékoztatás.

 

 

A következő kedvezmények jövedelem korlátait (08M29-01-01 főlap 25. D sor mezőjében levő összeg) figyeli a program

 

1. Új kedvezmény a 88. sor „b” oszlopban szereplő, 2005. január 1. – 2007. december 31-e    között befizetett tandíj halasztott kedvezménye. Ha a magánszemély a 2005., 2006. évi tandíja, a 2007. év felsőoktatási képzési költség utáni kedvezményét elhalasztotta, és 2008. évben részben, vagy egészben érvényesíteni szeretné a halaszott kedvezmény összegét, azt ebben a sorban kell feltüntetni. Az érvényesítés feltétele, hogy a éves összjövedelem (25D) ne haladja meg a 6 000 ezer forintot. Ha ezt meghaladja, de nem éri el a 6 500 ezer forintot, úgy a kiszámított kedvezmény összegét csökkenti a 6 000 ezer forint feletti rész 20%-ával. A kedvezmény maximuma 100 000 forint.

 

2. Lakáscélú hitel törlesztés kedvezménye

A Szja. tv. 38. §-a 2007. január 1-jén hatályát vesztette. Az átmeneti rendelkezés értelmében azonban, az Szja. tv. 38. §-át, változatlan tartalommal kell alkalmazni azon hitelek esetében, amelyek tekintetében a hiteltörlesztés 2007. január 1-je előtt megkezdődött. Az Szja. tv. 2006. december 31-én hatályos előírásai a következők.

A pénzintézet igazolása alapján az összevont adóalap adóját adókedvezmény csökkenti, az 1993. december 31-e után (és 2007. január 1-je előtt) hitelintézettel megkötött lakáscélú hitelszerződés alapján, a tőketörlesztés, a kamatfizetés, a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj címén az adóévben megfizetett összeg után.

Lakáshitel kedvezményei (30 és/vagy 40 %) együttesen maximum 120 000 Ft.

Jövedelemkorlát 3 400 000 – 4 000 000 vagy 4 400 000 – 5 000 000 Ft.

A magasabb intervallum a 620. nyilatkozat alapján van figyelembe véve. Ezt a nyilatkozatot fel kell vinni az éves adószámítás előtt.

A felső korlátok felett az adott kedvezmény nem érvényesíthető, ha a jövedelem a korlátok közé esik, a kedvezmény a korlátok közötti összeg 20 %-val csökken, ennek eredménye lesz a csökkentett kedvezmény.

Amennyiben a jövedelemkorlát miatt a lakáscélú hiteltörlesztés nem érvényesíthető, az éves elszámolás riportban KT(kedvezmény törlés) jelenik meg. A részleges kedvezmény érvényesítés esetén a részleges összeg jelenik meg.

 

3. A 100 000 Ft-os összevont kedvezmény határ (08M29-02 88-101. sorai) viszonyítva van, a 25. D éves összes jövedelemhez, ami a 3 400 000 – 3 900 000 Ft-os jövedelem intervallumban van meghatározva. Ennek figyelembe vétele, és eredményének megjelenítése a riporton, azonos a lakáshitelnél leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy itt külön sor (104 D) van a ténylegesen érvényesíthető kedvezmény megjelenítésére.

 

4. Családi kedvezmény:

Pl. Kedvezményre jogosító gyerekszám (személyi törzs kedvezményre jogosító gyerekszám 1. pozíciója) =3, és az összes jövedelem > mint 6 000 000 Ft akkor a gyerekkedvezmény módosításra kerül a következők szerint. Amennyiben az összes jövedelem meghaladja a fenti jövedelemkorlátot, a családi kedvezmény összegét csökkenteni kell az értékhatárt meghaladó jövedelem 20 %-val.

 

   A további összeghatárok a következők, ha a gyermekek száma,

      az évben nem haladta meg a  4 kedvezményezettet, a jövedelem >mint 6 500 000 Ft

      az évben nem haladta meg az 5 kedvezményezettet, a jövedelem >mint 7 000 000 Ft

      az évben nem haladta meg a  6 kedvezményezettet, a jövedelem >mint 7 500 000 Ft

      az év bármely napján meghaladta a 6 kedvezményezettet, a jövedelem >mint 8 millió Ft

      A kedvezmény módosítását minden esetben a fentebb leírt módon kell végrehajtani.

 

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult magánszemély az őt megillető kedvezmény összegét a vele együtt élő házastársával, élettársával megoszthatja. A nem érvényesített részét (illetőleg egészét) a családi pótlékra jogosult magánszeméllyel együtt élő házastársa (élettársa) érvényesítheti az adóévről benyújtandó 0853-as adóbevallásában, vagy az egyszerűsített bevallásban. Megosztásnak tekintendő az is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni.

 

A családi kedvezmény érvényesítésének további feltétele, hogy a magánszemély közölje az eltartottak természetes azonosító adatait vagy adóazonosító jelét. Erre szolgál a 08M29-04-as lap.

A családi kedvezmény érvényesítéséről (629. sor), a várandósság tényéről (154. sor) és a családi kedvezmény megosztásáról tett nyilatkozat (155. sor) esetén az erre szolgáló jelölőnégyzetet be kell jelölni.

Amennyiben a jövedelemkorlát miatt családi kedvezmény nem érvényesíthető, az éves elszámolás riportban KT (kedvezmény törlés = a kedvezmény korlátozottan sem érvényesíthető) jelzés jelenik meg, amely csak a tájékoztatást szolgálja, a felhasználónak nincs vele semmi tennivalója! A részleges kedvezmény érvényesítés esetén a részleges összeg jelenik meg.

A családi kedvezmény nem érvényesíthető részét a program, a „Nem érvényesített családi kedvezmény” listán jeleníti meg, abban az esetben, ha a számított SZJA hiánya miatt nem érvényesíthető a családi kedvezmény teljes összege. Az igénybe nem vett családi kedvezmény összegéről a foglalkoztatónak írásbeli nyilatkozatot kell adni - ha az adókedvezmény igénybevételére a másik félnek lehetősége van - a házastárs, élettárs munkáltatójának! (lásd VI. pont)

 

Az „Éves adó számítása” riport lekérdezése az első teendő a kedvezmények érvényesítésének felülvizsgálata során. A riport „Korláthoz kötött kedvezmények” alatt négy oszlopban jeleníti meg a fent részletezett kedvezmények összegét, és ellátja KT jelzéssel = kedvezmény törlés, ha indokolt. A korlátozott kedvezmény összegek mellett a korlátozás nélküli kedvezmény összegek is megjelenítésre kerülnek tájékoztatás céljából.

A 3. kedvezmény típusnál, a 100 000 forint korlátnál nem kell felülbírálni az eredeti kedvezményeket, mert a felülbírálás a „Jövedelem elszámolási lapon” meg fog jelenni, és mind az eredeti (103-as) sor mind a felülbírált kedvezmény összeg megjelenítésre kerül(104-es sor).

 

Az 1. 2. és 4-es kedvezmény típusnál a 3-sal azonos módon nem kell felülbírálni az eredeti kedvezményeket, a felülbírálás automatikus. A „Jövedelem elszámolási lapon” mindhárom esetben már csak a felülbírált összeg fog megjelenni.

 

Az „Évvégi adó számítása” riport utolsó oszlopában látható a Különadó különbözet, ahol a program megmutatja a különadó hátralékot (-), vagy a visszatérítendő különadó összegét (+)- 08M29-01-02 lap, 241-252. sorok.

 

IV. Személyi jövedelemadó megállapítása lap nyomtatása

Az éves adószámítás futtatása után a dolgozók részére átadandó elszámolás kimutatására szolgál. Átvételét igazoltatni kell. A lista az Éves műveletek -> Jövedelemadó elszámolás nyomtatással indítható.

A nyomtatást 2008-as feldolgozási évvel, és a Jövedelemadó megállapító lap kiadási dátumának megfelelőnek kívánt napi dátummal való belépést követően lehet indítani.

A Jövedelem igazolás nyomtatásához, és az ezzel együtt járó lemezes adatszolgáltatás elkészítéséhez, a kedvezményezettek és a kedvezményezett eltartottak adatainak rögzítését változatlan módon, a gyermektörzs SZJA adatok meghívásánál lehet megtenni.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a program figyeli a családi kedvezmény figyelembevételénél a kedvezményezett, és eltartott gyermekek számát, amiben ha eltérést észlel, a következő hibaüzenetet küldi:

„A ……… törzsszámú személynél eltartott M29/4/2008 összefüggés hiba”

Kérjük, fokozottan ellenőrizzék a futtatás előtt az alábbi egyezőségeket:

 

Személyi törzs –> bér, szja adatok -> kedvezményre jogosító gyerekszám ->

1.      pozíció = kedvezményezett eltartott gyermek száma

2.      pozíció = eltartott gyermekek száma         

szinkronban legyen az eltartottak kódjával, ennek helye:

 

TB törzsadatok - > gyerektörzs naprahozása - > szja adatok -> eltartottak kódja jelölés. A beállítás eredménye a gyerektörzs riport utolsó oszlopában megtekinthető

 

A nem állandó lapok nyomtatásának feltételei:

 

08M29-03: A nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséről - felvitelre került.

08M29-04: A gyermektörzs -> SZJA adatoknál rögzített adatok a fennt leírtak szerint

            és az adott személy rendelkezik családi kedvezménnyel 

08M29-05: A lakáscélú hitel kedvezményhez tartozó adatok közül valamelyik ki van töltve

08M29-06: Az Önkéntes pénztárról szóló rendelkezések valamelyike rögzítésre került

 

V. Adókülönbözetek felírása. Az éves adószámítás által adott teljes körű adókülönbözet

riport kiértékelését követően futtatható, az éves műveletek menüből indítva. A programot 2009-ben kell indítani. A program az adó visszatérítés és adóhátralék teljes összegét felírja a 800 és 801-es jogcímen a havi változó - egyéb juttatások adatokhoz. Amennyiben az adóhátralék mértéke indokolja, itt korrigálható.

Az adókülönbözetek felírása már 2008-ban kiegészült a különadó különbözetek kezelésével. Emlékeztetőül annyit, hogy amennyiben a különadó elszámolásánál többlet, vagyis visszaigénylés keletkezik azt a 804 jogcímen, ha hátralék mutatkozik, vagyis, befizetési kötelezettség keletkezik azt a 805 jogcímen írja fel a program.

 

VI. „Munkáltatói igazolás a családi kedvezmény nem érvényesített összegéről” valamint „Tájékoztató a 2008. évi adóeltérésekről” riportok az éves adószámításon belül indíthatók.

A riportok futtatásának előfeltétele a teljes körű adószámítás futtatása. A nem érvényesített családi kedvezmény személyenkénti kimutatása azt a célt szolgálja, hogy mielőtt az érintett dolgozó megkapja a jövedelem elszámolási kimutatást, amely tartalmazza ezt az összeget, ezen igazolás továbbítható legyen a házastárs (élettárs) részére.

Ugyaninnen indítható az „Adóeltérések kimutatása” riport, amit nem kell feltétlenül kinyomtatni. Ez is azt a célt szolgálja, hogy az a munkáltató, aki még számfejtés előtt tájékoztatni szeretné a dolgozókat az adóeltérésről, élni tudjon ezzel a lehetőséggel.

 

VII. Kedvezmények érvényesítési sorrendje

 Hírlevelünkhöz Ajánlott mellékletként csatoljuk a 08M29-8 nyilatkozatot, amelyen a  foglalkoztatottak nyilatkozhatnak a kedvezmények érvényesítési sorrendjéről. A nyilatkozat kitöltése nem kötelező, de kinyomtatva lehetőség van az alkalmazására. Azoknak, lehet erre szükségük, akiknek az adója nem nyújt fedezetet valamennyi kedvezmény érvényesítésére. Ebben az esetben a nyomtatvány kitöltésével a dolgozónak joga, lehetősége van arra, hogy ő döntse el, milyen sorrendet alkalmazzon a munkáltató a kedvezmények elszámolásánál, illetve melyik kedvezményét ne vegye figyelembe.

VIII. Felmondási bérek kezelése havi adó- és járulékbevallási szempontból

 A felmondási bérek kezelése a 0908-as bevallás szempontjából a következők szerint változott:

 Az aktuális feldolgozási hónaptól eltérő, előre számfejtett felmondási béreket a havi adó- és járulékbevallás leválogató program az adott feldolgozási hónapra összegyűjti és azt külön 0908-09-es valamint a 0908-10-es lapon jeleníti meg. Az összevonás előfeltétele, hogy a dolgozónak legyen számfejtve 155-ös jogcímen felmondási bére adott hónap(ok)ban. A bevallásra került tételeket a havi zárás program a követő hónapokra vonatkozólag archiválja, így nincs szükség azok manuális törlésére vagy visszavonására a következő hónapban. Az archivált tételek az adókartonon, bérkartonon és a NYENYI kimutatásban is megjelennek tájékoztatás céljából, módosításukra azonban a zárást követően nincs lehetőség. Korrekció esetén a havi zárást követően a 155-ös jogcímet használva a leszámfejtett összeg bekerül a normál feldolgozási rend szerint a következő havi bevallásba.

 IX. Egyéb fejlesztések

 Bővítésre került a kódszótárban, a 17-es blokkszámon található „Országok listája”, valamint a 3 betűs országkódok is felvitelre kerültek a paraméteradat II. mezőben.

 Szombathely, 2009. április 29.

Tisztelettel:

Pásztor Zsolt s.k.

ügyvezető

 

Módosítás dátuma: 2009. április 29. szerda, 17:13